دپارتمان پایش و تحلیل امنیت رایا سامانه با هدف ارائه خدمات MSSP (Managed Security Service Provider) تشکیل گردیده است. بسیاری از مراکز عملیات امنیت (SOC) ایجاد شده در سطح کشور، از کیفیت اجرایی مناسب برخوردار نبوده و ضعف‌های متعدد فرایندی در اکثر آن‌ها مشهود است. ما با شناسایی نقاط ضعف این مراکز، راهکارهای موثری در بهبود کارایی مراکز SOC و شناسایی سریع رخدادهای امنیتی و رسیدگی به ‌آن‌ها در نظر گرفته‌ایم. خدمات دپارتمان پایش و تحلیل امنیت رایاسامانه به شرح ذیل ارائه می‌شود:

  • ارائه خدمات SOC مبتنی بر سرویس (SOC-as-a-Service) با هدف کاهش هزینه‌های پیاده‌سازی
  • مشاوره، طراحی، پیاده‌سازی و نگهداری مراکز SOC مبتنی بر محصول Splunk
  • بازطراحی و بهبود فرایندهای مراکز SOC موجود
  • مشاوره، طراحی، پیاده‌سازی و نگهداری مراکز NOC مبتنی بر محصولات Zabbix، Grafana و SolarWinds
  • تدوین سناریوها و Use Caseهای امنیتی و کسب‌وکاری سازمان‌ها و شرکت‌ها و تدوین راهکار پایش آن‌ها
  • ارائه خدمات رسیدگی به رخدادهای فوری رایانه‌ای (CSIRT)