دپارتمان پایش و تحلیل امنیت رایا سامانه با هدف ارائه خدمات MSSP (Managed Security Service Provider) تشکیل گردیده است. بسیاری از مراکز عملیات امنیت (SOC) ایجاد شده در سطح کشور، از کیفیت اجرایی مناسب برخوردار نبوده و ضعف‌های متعدد فرایندی در اکثر آن‌ها مشهود است. ما با شناسایی نقاط ضعف این مراکز، راهکارهای موثری در بهبود کارایی مراکز SOC و شناسایی سریع رخدادهای امنیتی و رسیدگی به ‌آن‌ها در نظر گرفته‌ایم. خدمات دپارتمان پایش و تحلیل امنیت رایاسامانه به شرح ذیل ارائه می‌شود: