دپارتمان پایش و تحلیل رخدادهای امنیتی رایـــا سامانه با هدف ارائه خدمات MSSP تشکیل گردیده است. بسیاری از مراکز عملیات امنیت (SOC) ایجاد شده در سطح کشور، از کیفیت اجرایی مناسب برخوردار نبوده و ضعف‌های متعدد فرایندی در اکثر آن‌ها مشهود است. ما با شناسایی نقاط ضعف این مراکز، راهکارهای موثری در بهبود کارایی مراکز SOC و شناسایی سریع رخدادهای امنیتی و رسیدگی به ‌آن‌ها را در نظر گرفته‌ایم. خدمات دپارتمان پایش و تحلیل رخدادهای امنیتی رایـــا سامانه به این شرح است:

  • ارائه خدمات SOC مبتنی بر سرویس (SOC-as-a-Service) با هدف کاهش هزینه‌های پیاده‌سازی
  • تدوین سناریوها، Use Caseهای امنیتی و راهکار پایش آن‌ها
  • مشاوره، طراحی، پیاده‌سازی و نگهداری مراکز SOC مبتنی بر محصول Splunk
  • ارائه خدمات رسیدگی به رخدادهای فوری رایانه‌ای (CSIRT)
  • بازطراحی و بهبود فرایندهای مراکز SOC موجود